برنامه مسابقات فوتبال نوجوانان منطقه کرمان چاپ
شنبه, 21 شهریور 1394 ساعت 12:50

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت شروع

در ورزشگاه

محل مسابقه

1

شنبه 21/6/94

امیران – شهداء مقاومت

15

سلیمی کیا

کرمان

2

شنبه 21/6/94

شهید ترک زاده – علوم پزشکی

17

سلیمی کیا

کرمان

3

یک شنبه 22/6/94

مقاومت بسیج – علوم پزشکی

15

سلیمی کیا

کرمان

4

یک شنبه 22/6/94

امیران – شهید ترک زاده

17

سلیمی کیا

کرمان

5

دوشنبه 23/6/94

امیران – مقاومت بسیج

15

سلیمی کیا

کرمان

6

دوشنبه 23/6/94

شهید ترک زاده – شهداء مقاومت

17

سلیمی کیا

کرمان

7

چهارشنبه 25/6/94

مقاومت بسیج – شهداء مقاومت

15

سلیمی کیا

کرمان

8

چهارشنبه 25/6/94

علوم پزشکی – امیران

17

سلیمی کیا

کرمان

9

پنج شنبه 26/6/94

علوم پزشکی – شهداء مقاومت

15

سلیمی کیا

کرمان

10

پنج شنبه 26/6/94

مقاومت بسیج – شهید ترک زاده

17

سلیمی کیا

کرمان